• Zarząd Główny SEiRP

  • ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  • 22 601 29 13
Odznaka polskiej Policji

Wielkość liter:

Kontrast:

Infoteka 66

Infoteka nr 66. Przegląd mediów – 30. 01. 2023 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska. Tym razem kilka tekstów o skardze kasacyjnej i kilka artykułów dot. propagandowego walca partii o jakże symptomatycznej nazwie prawo i sprawiedliwość, która nie waha się użyć w walce politycznej o władzę każdej niegodziwości, każdego kłamstwa, każdej podłości.

O skardze kasacyjnej

https://www.zbfsop.pl/aktualnosci/wiecej-o-skardze-kasacyjnej-i-mozliwych-jej-skutkach/  Więcej o skardze kasacyjnej i możliwych jej skutkach

  1. O Skardze Kasacyjnej pisała już dość szeroko Komisja Prawna FSSM w Komunikacie Informacyjnym z 31 marca 2021 r. oraz w Aneksie do niego z 15 kwietnia 2021 r. a także w Informacji Prawnej z 27 sierpnia 2021 r. opublikowanych na stronie Federacji. Sugerujemy naszym czytelnikom zapoznanie się z ww. publikacjami, albowiem dla lepszego zrozumienia istoty Skargi Kasacyjnej, także w kontekście tego, co wyprawia w tym zakresie ZER, znajomość tych tekstów jest nieodzowna. Należy to uczynić w kolejności ich publikowania.
  2. Kwestią istotną, która jedynie cząstkowo została omówiona we wskazanych wyżej publikacjach, jest wartość przedmiotu zaskarżenia (WZP). Jako fundamentalna, decydująca o przyjęciu lub odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania przez Sąd Najwyższy, wymaga dodatkowego komentarza. Przypomnijmy, art. 3982 § 1 k.p.c., stanowi: „Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych, a w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – niższa niż dziesięć tysięcy złotychJednakże w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych skarga kasacyjna przysługuje niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawach, m.in. o przyznanie i o wstrzymanie emerytury lub renty (…)

Skarga kasacyjna – przypomnienie

https://fssm.pl/skarga-kasacyjna—przypomnienie?fbclid=IwAR0Nr7UAtvJJRgEGAdl002T7hRkcwStVP-eIy3Q8gMr8lj4pQjgNEvXqdxc 26 stycznia 2023. Wśród pytań, jakie represjonowani kierują do Federacji w ostatnim czasie, wiele dotyczy skarg kasacyjnych wnoszonych do Sądu Najwyższego po wyrokach sądów apelacyjnych w sprawach z odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalno-rentowe na podstawie ustawy represyjnej. Pisaliśmy już o tym w informacjach prawnych pt: „SKARGA KASACYJNA – PAŃSTWO PRAWA czy SĄDOWE BEZPRAWIE?” z 31 marca 2021 r., „SKARGA KASACYJNA – ANEKS” z 15 kwietnia 2021 r. oraz „O SKARDZE KASACYJNEJ RAZ JESZCZE” z 21 sierpnia 2021 r. Tam można znaleźć wszystkie potrzebne informacje na ten temat.

O Skardze Kasacyjnej pisze również na swojej stronie Związek Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa w informacji pt: „WIĘCEJ O SKARDZE KASACYJNEJ I MOŻLIWYCH JEJ SKUTKACH”

Skarga kasacyjna – państwo prawa czy sądowe bezprawie?

https://fssm.pl/skarga-kasacyjna-panstw0-prawa-czy sadowe-bezprawie31 marca 2021. Informacja prawna dotycząca SKARG KASACYJNYCH wnoszonych przez Dyrektora ZER MSWiA od prawomocnych wyroków sądów apelacyjnych wydanych w naszych sprawach odwoławczych, a także o SKARDZE NADZWYCZAJNEJ

/…/ Czym jest SKARGA KASACYJNA? Otóż nie jest ona odwołaniem do „III instancji” bo takowej w Polsce nie ma, lecz nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia i kontroli przez Sąd Najwyższy prawomocnych orzeczeń sądów II instancji. Od apelacji różni ją to, że przysługuje w stosunku do wyroków prawomocnych. W naszej sytuacji są to wyroki sądów apelacyjnych wydane w wyniku oddalenia apelacji Dyrektora ZER. Wnosi się ją do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem. Wniesienie skargi kasacyjnej przez stronę – Dyrektora ZER, wyłącza w zaskarżonym zakresie wniesienie SKARGI KASACYJNEJ przez Prokuratora Generalnego, który ma na to sześć miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, a jeżeli strona (Dyrektor ZER) zażądał doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem, od chwili doręczenia orzeczenia tej stronie. Istotnym jest fakt, że wniesienie SKARGI KASACYJNEJ nie wywołuje skutku w postaci wstrzymania uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia, w naszym przypadku wyroku sądu okręgowego, przywracającego odwołującemu się świadczenie emerytalne w należnej wysokości. Innymi słowy to, że Dyrektor ZER wniósł SKARGĘ KASACYJNĄ nie oznacza wstrzymana wykonania korzystnego dla nas wyroku i wypłaty środków finansowych, które zostały nam wcześniej bezprawnie odebrane.

Postępowanie kasacyjne ma charakter kontrolny a jego podstawowym celem nie jest korekta orzeczeń wydawanych przez sądy powszechne, lecz ochrona interesu publicznego. Sąd Najwyższy, rozpoznając SKARGĘ KASACYJNĄ, kontroluje jedynie legalność zaskarżonego wyroku sądu II instancji w zakresie określonym przez skarżącego, w tym przypadku Dyrektora ZER i bada jej zasadność na podstawie stanu faktycznego ustalonego przez sąd II instancji. Trzeba pamiętać, że Sąd Najwyższy jest sądem kontroli prawnej a nie ustaleń faktycznych. Kwestie dotyczące ustaleń faktycznych oraz oceny dowodów pozostają poza zakresem tej kontroli. Jedynie wycinkowo może on badać naruszenia procesowe dotyczące postępowania dowodowego i tylko w granicach podstaw Skargi.

Skarga kasacyjna – aneks

https://fssm.pl/skarga-kasacyjna—aneks 15 kwietnia 2021. ANEKS do Informacji Prawnej dot. SKARG KASACYJNYCH wnoszonych przez Dyrektora ZER MSWiA od prawomocnych wyroków sądów apelacyjnych wydanych w naszych sprawach odwoławczych, a także o SKARDZE NADZWYCZAJNEJ Po opublikowaniu przez nas w dniu 31 marca 2021 r. Komunikatu Informacyjnego dot. Skarg Kasacyjnych Dyrektora ZER otrzymaliśmy od naszych czytelników pytania o jedną z przesłanek dopuszczalności tego nadzwyczajnego środka zaskarżenia prawomocnych orzeczeń sądów II instancji, którą jest „wartość przedmiotu zaskarżenia” (WPZ). Dla przypomnienia, czym jest WPZ i jak się ją wylicza, odsyłamy zainteresowanych do Informacji Prawnej dot. APELACJI od niekorzystnego dla odwołującego się wyroku sądu okręgowego oddalającego odwołane od decyzji Dyrektora ZER opublikowanej w dniu 11 marca 2021 r.

O skardze kasacyjnej raz jeszcze

https://fssm.pl/o-skardze-kasacyjnej-raz-jeszcze 27 sierpnia 2021. Informacja prawna dotycząca skargi kasacyjnej – jako nadzwyczajnego środka zaskarżenia prawomocnego wyroku sądu apelacyjnego jako sądu II Instancji. Czym jest SKARGA KASACYJNA i jakie podstawy formalne warunkują jej wniesienie napisaliśmy już w Komunikacie Informacyjnym z 31 marca 2021 r. oraz w Aneksie do niego z 15 kwietnia 2021 r. Informacje tam zawarte pozwalają na zorientowanie się w podstawowych kwestiach związanych z wykorzystaniem tego środka zaskarżenia wyroków prawomocnych.

Czy to jest ta sprawiedliwość społeczna

https://wpolityce.pl/polityka/631593-zrozpaczony-emerytowany-mundurowy-wyplakuje-sie-tuskowi?fbclid=IwAR2xEisfDhZ_4o8RDk4QfhY7guhMeHtTZoYkYgH9bIbtofyyAZc_eRACogw Wymowne! Zrozpaczony emerytowany mundurowy wypłakuje się Tuskowi: „Czy to jest ta sprawiedliwość społeczna?” opublikowano: przedwczoraj opublikowano: 25 stycznia /…/ Drugie zaś pytanie dotyczyło losu emerytowanych mundurowych. Reprezentuję środowisko mundurowych emerytów. Represjonowanych oczywiście. Jak panu wiadomo, ta przygoda rozpoczęła się za pana rządów. Wtedy w 2009 r. z 2,6 proc. obniżono nam na 0,7 proc. i żeby było śmieszniej, to to 0,7 proc. mają ludzie, którzy siedzą w zakładach karnych z wyrokami 25 lat i dożywocie. Zostaliśmy potraktowani na równi. I to jest ta sprawiedliwość społeczna? Jak pan zamierza (…) złagodzić skutki tej ustawy, bo to był precedens. PiS przejechał po nas walcem. W tej chwili jako oficer, pracujący tu w Siedlcach, mam 0,0 proc. za 10 lat pracy w policji politycznej, a taka policja jest na całym świecie. Nie ma państwa, gdzie nie ma policji politycznej. Ja mam 0,0 za 10 lat, tak jakbym nie był w ogóle w robocie. A jeszcze założono nam takie kajdany, taki jest przepis w tej ustawie, że czy to generał, czy to oficer, czy dyrektor departamentu, czy to minister czy wiceminister, nie może więcej zarabiać niż 2160 zł. Więc ja aktualnie po 54 latach pracy, bo mam 72, od 17 roku pracuję, dzisiaj byłem z dyplomem dwóch magistrów i oficer policji. Czy to jest ta sprawiedliwość społeczna? Jak pan ma zamiar to złagodzić? — pytał pan Janek.

Kim jest „pan Janek”, który wypłakiwał się Tuskowi

https://wpolityce.pl/polityka/631816-kim-jest-pan-janek-ktory-wyplakiwal-sie-tuskowi Kim jest „pan Janek”, który wypłakiwał się Tuskowi? „Porucznik bezpieki i partyjniak. Pod koniec 1982 r. wyróżnił go nagrodą sam Kiszczak”. opublikowano: dzisiaj 27 01 2023. /…/ Cenckiewicz pisze: Jan Orzyłowski (rocznik 1950) to porucznik bezpieki i partyjniak, a w przeszłości często wyróżniany za gorliwość funkcjonariusz MO i ZOMO w Komendzie Wojewódzkiej MO w Siedlcach (1974-1981), Wydziału IV SB (1981-1984), Wydziału VI SB (1985-1987) i Wydziału II (1987-1990) w KW MO/WUSW w Siedlcach. Zaczynał jako milicjant bez szkoły (do MO wstąpił po służbie wojskowej jako pracownik FSO), a po przeszkoleniu podoficerskim w szkole MO w Słupsku brał udział w patrolach pieszych, by później zostać kierowcą w pododdziale ZOMO w Siedlcach

Kim jest pan Jan z Siedlec

https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/3109705,zwolennik-tuska-i-obronca-bylych-funkcjonariuszy-sb-kim-jest-pan-jan-z-siedlec Zwolennik Tuska i obrońca byłych funkcjonariuszy SB. Kim jest pan Jan z Siedlec?. ostatnia aktualizacja:27.01.2023. Podczas spotkania z wyborcami w Siedlcach (24 stycznia) Donald Tusk po raz kolejny wstawił się za byłymi funkcjonariuszami SB (Służby Bezpieczeństwa). Była to reakcja na pytanie od mężczyzny, który przedstawił się jako „reprezentant mundurowych emerytów”. Okazuje się jednak, że pan Jan ma z SB więcej wspólnego. Podczas spotkania z wyborcami w Siedlcach, Tusk zapytany został przez mężczyznę o to, czy ma pomysł na „złagodzenie ustawy”, którą wprowadził PiS, a która obniżyła uposażenia byłym funkcjonariuszom komunistycznego aparatu represji. Lider PO stwierdził, że był to „nieracjonalny odwet PiS-u”. Co więcej, przewodniczący PO stwierdził również, że Andrzej Rozenek z PPS i Tomasz Siemoniak z PO pracują nad zmianą obowiązujących zasad. – Krzywdy na pewno zostaną naprawione – spuentował Tusk.

Cenckiewicz o Janie z SB

https://i.pl/pan-jan-z-sb-siedlecki-zwolennik-donalda-tuska/ar/c1-17234857 Pan Jan z SB – siedlecki zwolennik Donalda Tuska. Sławomir Cenckiewicz 26 stycznia 2023. Kiedyś, dawno temu, bo w 2008 r., Donald Tusk powiedział w „Wyborczej”, że będzie „walczył”, aby „tacy ludzie jak Cenckiewicz” mogli pisać. Korzystam więc z tej łaski już czternaście lat, ale teraz się trochę obawiam. Muszę bowiem inwazyjnie wejść w spór z Tuskiem, a w zasadzie muszę mu udzielić chrześcijańskiego napomnienia po tym, jak 24 stycznia br. w Siedlcach zadeklarował „naprawienie krzywd” wyrządzonych rzekomo byłym SB-ekom przez ustawę dezubekizacyjną określoną w dodatku „nieracjonalnym odwetem”. Wyjawił nawet, że jest w tej sprawie w stałym kontakcie z posłem Andrzejem Rozenkiem (to ten wice-Urban z tygodnika „Nie”), któremu z kolei w przygotowaniu odpowiedniej ustawy reubekizacyjnej pomaga Tomasz Siemoniak (to ten, co porównał swego czasu zmiany personalne w MON po 2015 r. do czystek stalinowskich w Armii Czerwonej w 1938 r.)

Był w ZOMO, teraz jest za Platformą. Kim jest esbek ze spotkania z Tuskiem

https://www.tvp.info/65879021/slawomir-cenckiewicz-podal-kim-jest-mezczyzna-ktory-pytal-donalda-tuska-o-emerytury-bylych-funkcjonariuszy-aparatu-komunistycznej-represji Był w ZOMO, teraz jest za Platformą. Kim jest esbek ze spotkania z Tuskiem?. KO, KF, IGGY. 26.01.2023. Podczas spotkania z Donaldem Tuskiem głos zabrał jeden z byłych funkcjonariuszy SB, dopytując lidera PO o złagodzenie ustawy, która obniżyła uposażenie byłym funkcjonariuszom aparatu komunistycznej represji. Sławomir Cenckiewicz w tekście opublikowanym w portalu i.pl podał, kim jest mężczyzna przedstawiający się jako „pan Jan”. Były funkcjonariusz zwrócił się do byłego premiera z pytaniem, czy „naprawi” ustawę wprowadzoną przez PiS, która wyrównała uposażenia i emerytury byłych funkcjonariuszy represji i ich ofiar. – Jak pan zamierza złagodzić skutki tej ustawy? – zapytał mężczyzna. Donald Tusk odpowiedział, że pomysł wyrównania emerytur to dobry pomysł. Jednak ocenił, że nie podoba mu się „pisowski model”.

Rachoń policzył koszty

https://niezalezna.pl/472769-tak-ma-wygladac-prawdziwe-tuskowe-lider-po-deklaruje-naprawienie-krzywd-po-ustawie-dezubekizacyjnej-rachon-policzyl-koszty?fbclid=IwAR2_JUQKE7UCMBTaf8Ksy8sxEA4uQU8oduaOstJL9njTi1QL6Gv4S9TjRqE 26.01.2023. Tak ma wyglądać prawdziwe #Tuskowe? Lider PO deklaruje „naprawienie krzywd” po ustawie dezubekizacyjnej. Rachoń policzył koszty. Michał Rachoń w swoim programie #Jedziemy ujawnił fragment ze spotkania z Donaldem Tuskiem w Siedlcach, który zadeklarował, pytany o złagodzenie skutków ustawy dezubekizacyjnej, że „krzywdy na pewno zostaną naprawione”. Ma nad tym pracować już specjalny zespół, w którym znaleźli się Andrzej Rozenek i Tomasz Siemoniak.

Krzywdy na pewno zostaną naprawione

https://www.tvp.info/65840394/donald-tusk-w-siedlcach-o-emeryturach-sb-kow-krzywdy-zostana-naprawione?s=04&fbclid=IwAR0rgFS5eBLUbg4oulpr7Pvl2Yv2kVEZfzJMsQ-9mDrO4pf6ZgSwXp8mHLY Tusk o wysokich emeryturach dla byłych esbeków. Ujawnił, kto się zajmuje „naprawieniem krzywd”. MG, MNIE 24.01.2023, |aktualizacja: 25.01.2023. Donald Tusk na spotkaniu z mieszkańcami Siedlec usłyszał pytanie od mężczyzny, który przedstawił się jako reprezentant mundurowych emerytów. Zapytał byłego premiera, czy ma plan na złagodzenie ustawy, która obniżyła uposażenia byłym funkcjonariuszom aparatu komunistycznej represji. Tusk w odpowiedzi mówił o „nieracjonalnym odwecie PiS-u”.

Tusk obiecał zomowcowi, że „krzywdy będą naprawione”

https://niezalezna.pl/472890-tusk-obiecal-zomowcowi-ze-krzywdy-beda-naprawione-senator-po-mial-problem-by-to-wyjasnic Polityka • 26.01.2023. Tusk obiecał zomowcowi, że „krzywdy będą naprawione”. Senator PO miał problem, by to wyjaśnić. Donald Tusk podczas spotkania w Siedlcach obiecał byłemu zomowcowi przywrócenie utraconych przywilejów emerytalnych – jak to sam ujął: „Krzywdy będą naprawione”. To trudne do zrozumienia, nic więc dziwnego, że politycy Platformy Obywatelskiej nabierają wody w usta lub twierdzą, że… doszło do manipulacji. – Nie ma co tłumaczyć słów Tuska. Powiedział to co chciał, co planuje – mówiła w Telewizji Republika senator Maria Koc.

Pan Jan z SB – siedlecki zwolennik Donalda Tuska

https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/pan-jan-z-sb-%E2%80%93-siedlecki-zwolennik-donalda-tuska/ar-AA16LyFK?li=BBr5MK7 Pan Jan z SB – siedlecki zwolennik Donalda Tuska. Autor: Sławomir Cenckiewicz. Wyjawił nawet, że jest w tej sprawie w stałym kontakcie z posłem Andrzejem Rozenkiem (to ten wice-Urban z tygodnika „Nie”), któremu z kolei w przygotowaniu odpowiedniej ustawy reubekizacyjnej pomaga Tomasz Siemoniak (to ten, co porównał swego czasu zmiany personalne w MON po 2015 r. do czystek stalinowskich w Armii Czerwonej w 1938 r.). Platforma sprzeciwia się dezubekizacji. Niby to wszystko nie jest nowe, bo przecież każdy wie, że Platforma sprzeciwia się dezubekizacji a jeden z jej liderów – Borys Budka, brał w grudniu 2016 r. udział w manifie SB-eków pod Sejmem RP, wyznając do nich, że „przez wiele lat służyli Polakom”. No tak, ale większość polityków PO (nawet Budka!) akcentowała do tej pory „krzywdy” SB-eków „pozytywnie zweryfikowanych” po 1989 r. i służących potem w Policji i Urzędzie Ochrony Państwa, którym również obniżono emerytury. Siedlecka deklaracja Tuska o „naprawieniu krzywd” i powierzeniu sprawy reubekizacji znanemu z konsekwentnej obrony bezpieczniaków radykałowi z tygodnika „Nie” wydaje się czymś nowym na tym tle i zapowiada obronę wszystkich SB-eków, także tych którzy nie pracowali w służbach po 1989 r.

Pan Jan z SB i… PO

https://niezalezna.pl/473014-tomasz-lysiak-dla-niezalezna-pl-pan-jan-z-sb-i-po 28.01.2023. Tomasz Łysiak dla Niezalezna.pl: Pan Jan z SB i… PO. Sprawa pana Jana z SB przetoczyła się przez media szerokim echem. Pan Jan bowiem, na siedleckim spotkaniu z szefem PO Donaldem Tuskiem, utyskiwał nad trzema kolejnymi porażkami wyborczymi, mówiąc w trybie „myśmy przegrali”. A potem przeszedł do zasadniczej kwestii – czyli tego, że PiS dobrał się do esbeków odbierając im m.in. przywileje emerytalne, zaś cała nadzieja w PO, która ową „niesprawiedliwość” odwróci. Tusk go wsparł, stwierdzając, że nie można wszystkich „wrzucać do jednego wora” i obiecał „naprawianie krzywd”. Notabene, kto jak kto, ale właśnie esbecy wiedzą, jak „wrzucać do wora” – co ważne, by to zaznaczyć, chociaż brzmi potwornie

Nie jestem ubekiem, zapamiętajcie to nienawistnicy

https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,34939,29398386,zdezubekizowani-ida-do-sadu.html?fbclid=IwAR1C7F7kaeVZeACIBTfsvs4AbLbAOaQBJufzeYmGo5oL9AxM4oZUY0B5Es4 PiS obniżył jej emeryturę za pracę w PRL. „Nie jestem ubekiem, zapamiętajcie to nienawistnicy”. Ustawa dezubekizacyjna 26.01.2023, Adam Zadworny. Uczciwie przepracowałem 45 lat, w tym 27 lat po zmianie ustroju, i dowiaduję się, że mam 1716 zł emerytury – mówi Andrzej Wyganowski, burmistrz Stepnicy. Takich jak on jest prawie 40 tys. „Zdezubekizowani” idą do sądu. Na filmowym nagraniu 83-letni Andrzej Milczanowski, jeden z przywódców solidarnościowego podziemia, opowiada o liście, który napisał na początku 1991 r. jako szef Urzędu Ochrony Państwa. – Zwróciłem się w nim do wszystkich funkcjonariuszy UOP, zapewniając ich, że będą równo traktowani – mówi Milczanowski. Obrona zdezubekizowanych to dla niego sprawa honoru. W 1990 r. namawiał dawnych esbeków do pracy dla nowej Polski, gwarantując, że od tej pory liczą się tylko lojalność wobec III RP i profesjonalizm (tych, którzy mieli „zasługi” w prześladowaniu opozycji i Kościoła, odrzucono w ramach weryfikacji).

Jest to drażliwa sprawa, która mogłaby dodatkowo podzielić obóz władzy

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/ta-sprawa-zalega-w-tk-dlaczego-moglaby-podzielic-oboz-wladzy/vk0951q,79cfc278?fbclid=IwAR2TBwdDsAliKYy1spZlRKBdwrTslLNF918IVv8elHngt2DI1zvdvtS-Jng Ta sprawa zalega w Trybunale Konstytucyjnym. Dlaczego? „Mogłaby podzielić obóz władzy”. Magdalena Rigamonti, Natalia Durman. Wczoraj, 13 stycznia 2023. — Od kilku lat leży nierozpoznana sprawa, tzw. dezubekizacyjna — zwrócił w „Onet Opinie” uwagę były prezes Trybunału Konstytucyjnego, prof. Jerzy Stępień. Dlaczego? — Najprawdopodobniej w obozie władzy doszłoby do kolejnego pęknięcia. I tego (Przyłębska — red.) chce uniknąć — stwierdził. — To jest drażliwa sprawa i tej sprawy na wokandzie ciągle nie ma — podkreślił prof. Stępień. W jego ocenie mogłaby ona skonfliktować „jeszcze jakieś inne ważne kręgi w obozie władzy”.

Raport o polskiej policji

https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,29366509,nowy-dostaje-4000-na-reke-1500-po-awansie-500-za-prewencje.html#S.MT-K.C-B.1-L.1.duzy Raport o polskiej policji. Jak to możliwe, że biorą nastolatki do radiowozu, pałują kobiety, wypuszczają hiszpańskich nurków. POLICJA 20.01.2023,  Piotr Głuchowski. „Nowy” dostaje 4000 na rękę, 1500 po awansie, 500 za prewencję plus premie. Garną się chłopaki, co lubią męskie życie. Raport o polskiej policji. Z ogromnym żalem patrzę na to, co się dzieje w policji – zaczyna posłanka koła parlamentarnego Porozumienie Jarosława Gowina i była policjantka w stopniu nadkomisarza Magdalena Sroka. – Służbę dotknęła czarna seria zdarzeń absolutnie niedopuszczalnych. Zastanawiam się, dlaczego do tego dochodzi…

11 grzechów komendanta Szymczyka 

Pałką i gazem, czyli dorobek komendanta głównego policji, generała granatnika Szymczyka

https://oko.press/11-grzechow-komendanta-szymczyka-czyli-patologie-polskiej-policji-pod-rzadami-pis-czesc-1 29 grudnia 2022  Krzysztof Boczek. 11 grzechów komendanta Szymczyka, czyli patologie polskiej policji pod rządami PiS [CZĘŚĆ 1] Gen. Jarosław Szymczyk zostanie zapamiętany jako ten od granatnika. Błąd. Bo powinniśmy mu pamiętać skalę patologii, która trawi policję za jego rządów. Stała się upolitycznioną, partyjną służbą, brutalną wobec obywateli, łamiącą masowo ich prawa, a w tym wszystkim bezkarną. Gdy w 2015 roku PiS wygrał wybory i przejął władzę, wiceminister MSWiA odpowiedzialny za policję – Jarosław Zieliński – pozbył się w kilka tygodni wszystkich komendantów wojewódzkich. Za wyjątkiem jednego – nadinsp. Jarosława Szymczyka. W policji od 1990 roku, ale dopiero w czasie pierwszych rządów PiS jego kariera wystrzeliła na orbitę – został szefem policji w Gliwicach w 2006, a rok później już komendantem wojewódzkim w bastionie PiS – na Podkarpaciu.

Ta policja lepsza nie będzie

https://www.tygodnikprzeglad.pl/ta-policja-lepsza-bedzie/ Ta policja lepsza nie będzie. autor: Robert Walenciak. Styczeń 23, 2023 Najpierw służy się partii, a dopiero potem… Dlaczego Jarosław Szymczyk wciąż jest komendantem głównym policji? Dlaczego jeszcze nie został zdymisjonowany? W ostatnich dniach media nie nadążają z informowaniem o kolejnych aferach i skandalach w tej służbie. Ale zanim jedna afera nabierze tak naprawdę rozgłosu, już wybucha następna, jeszcze bardziej absurdalna. Wniosek jest prosty – jeżeli coś regularnie się powtarza, przestaje to być przypadkiem. Staje się normą. Tę instytucję przeżera jakaś choroba, jakiś rak. Ale – jak widzimy – rządzących to nie boli. Dlaczego?

Granatnik, podnośnik, nastolatki w radiowozie. Serie wpadek pogrążają policję

https://www.rp.pl/policja/art37763091-granatnik-podnosnik-nastolatki-w-radiowozie-serie-wpadek-pograzaja-policje?fbclid=IwAR0dnF8K0ZKxjcN1d3AZyfzDNkAWU4r_ERlOqJkneE75H-sdC4VA2dD-8ks Granatnik, podnośnik, nastolatki w radiowozie. Serie wpadek pogrążają policję. Pompowanie pieniędzy na pensje policjantów nie dało efektów. Masowe odejścia i serie wpadek pogrążają mundurowych. Publikacja: 12.01.2023. Policjanci na wysięgniku straży pożarnej podczas miesięcznicy smoleńskiej zaglądali do mieszkania LBO. Policjanci na wysięgniku straży pożarnej podczas miesięcznicy smoleńskiej zaglądali do mieszkania Lotnej Brygady Opozycji. Izabela Kacprzak, Grażyna Zawadka. Rząd docenia funkcjonariuszy, wprowadzając dla nich coraz to nowe, kolejne finansowe gratyfikacje – nagrody i rozliczne dodatki, by tych najbardziej doświadczonych zachęcić do pozostania w służbie. Efekty są odwrotne do zamierzonych. W tym roku z policji ma odejść rekordowa liczba funkcjonariuszy, a w budżecie policji brakuje nawet miliarda złotych na zadania. Co jest nie tak w reformowanej policji?

Sprawa granatnika została w pełni wyjaśniona

https://wiadomosci.wp.pl/prowadzicie-polityczny-lincz-minister-zawziecie-broni-szymczyka-6859747360496320a WJR26-01-2023. Nitras rozpętał burzę. I wtedy się zaczęło, wszedł Kamiński. – Próbujecie przeprowadzić polityczny lincz na człowieku. Chcecie go zniszczyć i pozbawić godności – grzmiał z trybuny sejmowej szef MSWiA Mariusz Kamiński, broniąc przed zarzutami posłów opozycji Jarosława Szymczyka, komendanta głównego policji. Zapewnił, że sprawa granatnika została „w pełni wyjaśniona”. Ponadto skomentował zamieszanie wokół brata szefa KGP. Posłowie Koalicji Obywatelskiej skierowali w czwartek do szefa MSWiA pytanie „w sprawie powtarzających się zdarzeń, które kompletnie odbierają wiarygodność i niszczą wizerunek policji”.

Prokurator od Ziobry chroni brata komendanta Szymczyka

https://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,29361090,prokuratur-od-ziobry-chroni-brata-komendanta-szymczyka-w-tle.html Prokurator od Ziobry chroni brata komendanta Szymczyka. W tle karuzela vatowska i wyłudzenia na miliony złotych. 16.01.2023, Jacek Brzuszkiewicz. Brat komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka to – według prokuratury – członek zorganizowanej grupy przestępczej okradającej na wielką skalę państwo na karuzelę vatowską. Ale szef Prokuratury Regionalnej w Lublinie interweniował, by nie trafił do aresztu.

Brat komendanta nie trafi do aresztu

https://wiadomosci.wp.pl/brat-komendanta-z-powaznymi-zarzutami-chroni-go-szef-prokuratury-6856137824979520a oprac. bar16-01-2023. Interwencja szefa prokuratury. Brat komendanta nie trafi do aresztu. Prokuratura Regionalna w Lublinie postawiła Łukaszowi Sz. pięć zarzutów. Wszystkie mają związek z karuzelą VAT-owską, na której Skarb Państwa miał stracić wiele milionów złotych. Sąd nie wyraził zgody na areszt, a szef prokuratury, na piśmie, nakazał prowadzącemu sprawę prokuratorowi wycofać wniosek aresztowy wobec Łukasza Sz. Mężczyzna jest młodszym bratem komendanta głównego policji. Łukasz Sz. – jak informuje „Gazeta Wyborcza” – ma dwie firmy: jedną na Śląsku, skąd pochodzi, drugą w Warszawie. Z informacji dziennika wynika, że służby interesowały się ich działalnością jeszcze zanim jego brat został komendantem głównym policji. Na dobre jednak zajęły się nim dwa lata temu, po zatrzymaniu Arkadiusza K., przedsiębiorcy ze Śląska i dobrego znajomego Łukasza Sz.

Brat gen. Szymczyka poniesie surowe konsekwencje

https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-szef-mswia-brat-gen-szymczyka-poniesie-surowe-konsekwencje,nId,6558668 Szef MSWiA: Brat gen. Szymczyka poniesie surowe konsekwencje. Oprac.: Dawid Zdrojewski  Czwartek, 26 stycznia. Spięcie podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu. Sławomir Nitras (PO) pytał szefa MSWiA o wizerunek Polskiej Policji i zarzucał służbom „bezkarność komendanta głównego i jego brata”. Mariusz Kamiński stanął w obronie szefa policji oraz odpowiedział na zarzuty dotyczące jego brata. – Poniesie surowe konsekwencje, bo materiał jest bardzo poważny – wskazał

Rząd próbuje zatrzymać exodus żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy służb

https://tvn24.pl/polska/rzad-probuje-zatrzymac-masowe-odejscia-na-emeryture-zolnierzy-policjantow-i-funkcjonariuszy-sluzb-6655021?fbclid=IwAR1XZUsSdNCopvqz_wm_sKD-cjisofhrzywY2nOG5-m041i_e8S7mWESyeI Rząd próbuje zatrzymać exodus żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy służb. TVN24, Polska 25 stycznia 2023. Autor: Robert Zielińsk. Źródło: tvn24.pl. Z armii oraz z każdej z istniejących służb mundurowych może odejść na emerytury rekordowa liczba doświadczonych żołnierzy i funkcjonariuszy. Rząd chce zatrzymać exodus, błyskawicznie przygotowując ustawę, która zagwarantuje wszystkim formacjom podwyżki. Kłopot w tym, że minister finansów alarmuje, iż skutki ustawy dla budżetu nie zostały policzone.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)