• Zarząd Główny SEiRP

  • ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  • 22 601 29 13
Odznaka polskiej Policji

Wielkość liter:

Kontrast:

Przekaż 1,5 podatku na rzecz SEiRP - zobacz jak przekazać

Infoteka 56

Przegląd mediów – 28. 03. 2022 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.

1. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 5 sierpnia 2021 roku

https://www.saos.org.pl/judgments/453769  Sygn. akt III AUa 619/21 /UWAGA – wyrok oddala odwołanie – niestety takie wyroki w SA w Warszawie zapadają również, są całkowicie niezrozumiałe i nie przynoszą chwały osobie które takie wyroki wydaje. Niestety jest ich więcej/. /…/ Sąd Apelacyjny w Warszawie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia SA Ewa Stryczyńska po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2021r. w Warszawie /…/ I. zmienia zaskarżony wyrok i oddala odwołanie; II. nie obciąża W. S. kosztami zastępstwa prawnego Dyrektora ZER MSWiA w W. w postępowaniu apelacyjnym.

2. Zanonimizowana decyzja ZER MSWiA o ponownym ustaleniu renty inwalidzkiej

DYREKTOR ZER MSWiA, DECYZJA o ponownym ustaleniu wysokości renty inwalidzkiej /…/ Wyrównanie za okres od 01-10-2017 do 01-11-2020 wynosi kwotę …. i zostanie wypłacone w marcu 2022. Po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy w kwocie …… 12308,13 (obliczonej od łącznej podstawy opodatkowania w kwocie 72401,13 zł) i składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6516,10 zł., łącznie do wypłaty przysługuje kwota 53577,03 zł. Uwaga! Prezentujemy decyzję głównie ze względu na obciążenie wypłaconego wyrównania składką zdrowotną wprowadzoną Polskim Ładem z dniem 1 stycznia 2022 roku.

3. Wyrok w sprawie wypłaty odsetek od kwoty zaległych świadczeń emerytalnych

http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000001521_III_AUa_001996_2013_Uz_2014-11-06_002 Sygn. akt III AUa 1996/13. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, Dnia 6 listopada 2014 r.. Sąd Apelacyjny w Warszawie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych /…/ po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2014 r. w Warszawie sprawy A. G. przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno- Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w W…o wypłatę odsetek od kwoty zaległych świadczeń emerytalnych na skutek apelacji A. G. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 maja 2013 r. sygn. akt XIII U 4146/12 oddala apelację.

4. Czasowa niedopuszczalność drogi sądowej w zakresie wniosku W W o wypłatę odsetek od nieterminowej wypłaty pełnej emerytury policyjnej

Sąd naprawia decyzje ZER MSWiA Sygn. akt VIII U 2850/21 Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych /…/ 1.zmienia zaskarżoną decyzję i zobowiązuje Dyrektora Zakładu Emerytalno- Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie do waloryzacji od 1 marca 2021 roku emerytury policyjnej W W od podstawy obliczonej z pominięciem art.15c ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin; 2.stwierdza czasową niedopuszczalność drogi sądowej w zakresie wniosku W W o wypłatę odsetek od nieterminowej wypłaty pełnej emerytury policyjnej od dnia 1 października 2017 roku i sprawę w tym zakresie przekazuje Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie celem rozpoznania i wydania decyzji. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 31.01.2022, sygn. akt VIII U 2850/21 – (link do tekstu wyroku: https://www.seirp.pl/iv_ )

5. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2108&fbclid=IwAR0jM-hgt6kcCFDvWi8ESF_-ZSBj1rDpkh84xCOZZKi4vsL-1xyiWdfLLWY Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. – Druk nr 2108. Data pisma: 2022-03-21 Data doręczenia druku: 2022-03-23 2108-ustawa.DOCX (49 KB) 2108-uzas.DOCX (44 KB) 2108.pdf (1936 KB)

6. Hieny smoleńskie wykorzystują wojnę na Ukrainie, by wrócić do gry

https://wyborcza.pl/7,75968,28219811,hieny-smolenskie-wykorzystuja-wojne-na-ukrainie-by-wrocic-do.html?fbclid=IwAR0tBejumwraeWCeHAAi2oRQDQrfMEDD2w30boOquTbxIf9CItrUdjDz2Nc Wojciech Czuchnowski Hieny smoleńskie wykorzystują wojnę na Ukrainie, by wrócić do gry. 14 marca 2022. Politycy i dziennikarze, którzy przez lata świadomie szerzyli kłamliwe teorie spisku o przyczynach katastrofy w Smoleńsku, dziś podczepiają się pod tragedię wojenną na Ukrainie. To wyjątkowo ohydna próba rehabilitacji skompromitowanych idei, dzięki którym PiS doszedł do władzy.

7. Kolejne zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r.

https://serwiskadrowego.pl/2022/03/kolejne-zmiany-podatkowe-od-1-lipca-2022-obnizenie-podatku-do-12-likwidacja-ulgi-dla-klasy-sredniej/  Kolejne zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r. – m.in. obniżenie podatku do 12% i likwidacja ulgi dla klasy średniej. Redakcja, 25 marca 2022. 1 lipca 2022 r. mają wejść w życie kolejne istotne zmiany w obszarze podatków. Jak wynika z projektu (z dnia 24 marca 2022 r.) ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, będą się one sprowadzać m.in. do obniżenia stawki PIT z 17% na 12%, likwidacji tzw. ulgi dla klasy średniej oraz modyfikacji reguł stosowania kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki podatkowe.

8. Zadośćuczynienie za szykany w czasie służby w SG. Były funkcjonariusz wygrał proces

https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/straz-graniczna/zadoscuczynienie-za-szykany-w-czasie-sluzby-w-strazy-granicznej-byly-funkcjonariusz-wygral-proces?fbclid=IwAR3XlGIMQ01oV9KG37RTH5Ac3HRI2F35R5Ej14o-qIybCMY0sviaIY2hge0  Zadośćuczynienie za szykany w czasie służby w SG. Były funkcjonariusz wygrał proces. Infosecurity24 23.02.2022. 25 tys. zł zadośćuczynienia przyznał w środę Sąd Okręgowy w Białymstoku byłemu funkcjonariuszowi Straży Granicznej uznając, że przez kilka lat był on szykanowany w miejscu służby, co skończyło się stanami lękowymi i depresyjnymi. Sąd odwoławczy zasądził kwotę o 10 tys. zł wyższą, niż pierwsza instancja. Wyrok jest prawomocny.

9. Zmiany w PIT poprawią Polski Ład

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/2159743,1,slabszy-zloty-nas-nie-wzmocni-zmiany-w-pit-poprawia-polski-lad.read?fbclid=IwAR1cUYxWXH4zJwL8m1nb6q8wpEPIXsw2S8AYJ8j_U9ieAgx_4uygwRyydlM  Słabszy złoty nas nie wzmocni. Zmiany w PIT poprawią Polski Ład? Joanna Solska, 24 marca 2022. Od kilku tygodni nie ma ministra finansów, ale premier zapowiedział kolejne zmiany w podatku PIT. Mają być korzystne dla podatników, naprawić to, co napsuł Polski Ład. W rządzie, który obniża podatki i zwiększa wydatki, profesjonalny minister finansów byłby tylko przeszkodą. To ciąg dalszy tarczy antyputinowskiej, który – według premiera – ma wzmocnić gospodarkę, ale tak naprawdę osłabi już i tak mocno nadwątloną polską walutę. Na rynku nie przybędzie od tego towarów, rząd dosypie natomiast pieniędzy. Ceny będą więc rosnąć jeszcze szybciej, nie tylko żywności. W dosypywaniu pieniędzy rząd staje się coraz hojniejszy.

10. Ustawodawca nie był uprawniony do wprowadzenia regulacji intertemporalnej ograniczającej zakres czasowy skutku derogacyjnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8381313,policjanci-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-trybunal-konstytucyjny.html?fbclid=IwAR3kkK6lTzKR_AbPxGtK2kiOYGHLAFNzMlaRvsbx7OAUNMLJPCzQRqeM5JI  Policyjne urlopy: Sądy nie czekają na trybunał. Paulina Szewioła 17 marca 2022. Ustawodawca nie powinien ograniczać skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego kwestionującego wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop funkcjonariusza, jeżeli TK sam tego nie zrobił – uznał WSA w Gdańsku. Przypomnijmy, że sprawa ma swoje źródło w wyroku TK z 30 października 2018 r. (sygn. akt K7/15), który uznał, że art. 115a ustawy o policji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 161) jest niezgodny z konstytucją w części, w której przewidywał, że ekwiwalent za jeden dzień niewykorzystanego urlopu powinien być liczony wedle stawki 1/30 części miesięcznego uposażenia funkcjonariusza wraz z dodatkami. Wyrok wszedł w życie 6 listopada 2018 r.

11. Zaczyna się gra z ustawami sądowymi. Czy UE się nabierze

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/2159129,1,zaczyna-sie-gra-z-ustawami-sadowymi-czy-ue-sie-nabierze.read?fbclid=IwAR07mS11tKbmsgipaUs4EHTDpAbaPAzkNpulm-HcZleGmOBtx75Cjo0lDms  Zaczyna się gra z ustawami sądowymi. Czy UE się nabierze?. Ewa Siedlecka, 24 marca 2022. To, że większość zgłoszonych projektów (poza tym KO-Lewicy) nie idzie w kierunku przywrócenia praworządności, a jedynie stwarza takie wrażenie, jest oczywiste. Unia, uznając rozpoczęcie prac za wystarczające, weszłaby w tę grę pozorów. Sejm zajmie się zmianą postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów. To ma być sygnał (pretekst) dla Unii Europejskiej, że może odblokować wstrzymane miliardy euro z Krajowego Planu Odbudowy.

12. Byliśmy wekslem, który Stalin zamienił na „konkret”

https://gazetabaltycka.pl/promowane/bylismy-wekslem-ktory-stalin-zamienil-na-konkret?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR1d_MEa2jnqB-7v3W0pQnLHbSbJ3zqRWkckVp7xesCnLPxzqnuAMmXeaS4  Byliśmy wekslem, który Stalin zamienił na „konkret”. Dziś pierwsza część rozmowy z Filipem Hagenbeckiem, emerytowanym podpułkownikiem Agencji Wywiadu, a obecnie pisarzem, dotychczas autorem dwóch tomów wspomnień z czasów służby w wywiadzie: „Zwyczajny Szpieg. Wspomnienia” (do 1990 roku) i „Zwyczajny Szpieg. Powrót” (lata 1990-2001). Panie pułkowniku, wyobraźmy sobie, że jest rok 1989, lata przełomu ustrojowego, nie mamy długu, jesteśmy bogatym krajem, nasi sąsiedzi od nas pożyczają kasę… Gdyby to była rzeczywistość, to jak dziś Pana zdaniem Polska by wyglądała? Uwielbiam science-fiction. W Pana wizji warunki brzegowe to ekonomiczne „prosperity”. Pozostałe zmienne to zapewne istnienie dwubiegunowego świata, niezakończonej „zimnej wojny”, pierestrojka w Związku Radzieckim, arsenały jądrowe tam gdzie były, groźba zjednoczenia się Niemiec bez potwierdzenia przez ten ewentualny podmiot prawa międzynarodowego naszych granic zachodnich. Nadal bylibyśmy średnio atrakcyjnym (niezbyt tania siła robocza), ale łatwym łupem dla koncernów z USA i Europy Zachodniej. Dalej przestaję kombinować, bo nie przedstawił Pan żadnych założeń, co się dzieje równolegle w Związku Radzieckim. Ani w Chinach. Ani w USA. Ani na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Dlatego zaproponowane przez Pana gdybanie nie ma większego sensu, a to co Pan na wstępie usłyszał, służy jedynie pokazaniu dlaczego… Aha, gdybyśmy byli wtedy krajem majętnym, to Jarosław Kaczyński nadal do dziś sypiałby sobie z kotem w willi na warszawskim Żoliborzu nie niepokojony przez nikogo. A jego brat Lech wykładałby na jakimś uniwersytecie…

13. W obliczu wojny Putina trzeba milczeć o putinizacji prawa w Polsce? Wręcz przeciwnie [ŁĘTOWSKA]

https://oko.press/w-obliczu-wojny-putina-trzeba-milczec-o-putinizacji-prawa-w-polsce-wrecz-przeciwnie-letowska/  Ewa Łętowska 2 marca 2022. W obliczu wojny Putina trzeba milczeć o putinizacji prawa w Polsce? Wręcz przeciwnie [ŁĘTOWSKA]. Wojna w Ukrainie to już nie „polityczne złoto”, jak władza nazywała sytuację z uchodźcami na granicy polsko-białoruskiej, ale polityczne diamenty. Tamta sytuacja była trochę wstydliwa, ta jest oczywista. I ma pozwolić zepchnąć w niepamięć naruszanie praworządności przez Polskę

14. Ukraina trzyma się już miesiąc. Jaka jest tajemnica jej odporności

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/2159703,1,ukraina-trzyma-sie-juz-miesiac-jaka-jest-tajemnica-jej-odpornosci.read?fbclid=IwAR07mS11tKbmsgipaUs4EHTDpAbaPAzkNpulm-HcZleGmOBtx75Cjo0lDms  Ukraina trzyma się już miesiąc. Jaka jest tajemnica jej odporności? Edwin Bendyk, 24 marca 2022. Miesiąc, jaki upłynął od rozpoczęcia rosyjskiej agresji, to dobry moment na podsumowanie i próbę odpowiedzi, co powoduje, że ukraińska obrona jest tak skuteczna. Przyjrzyjmy się tyłom tworzącym fundament odporności państwa i społeczeństwa w czasie wojny.

15. Dzień, w którym Rosjanie otworzyli korytarz lądowy z Rosji na Krym

https://studioopinii.pl/archiwa/220161  Drugi obieg Jacek Pałasiński: Drugi obieg (248), 26.03.2022. Dzień, w którym Rosjanie otworzyli „korytarz” lądowy z Rosji na Krym. /…/ No to się szajka poPISała z tym samolotem! Na szczęście był amerykański. Biden posiedział w swoim samolocie na rzeszowskim lotnisku od 14.10 do 14.53. A kiedy wyszedł, przywitał go … Błaszczak! Dobrze, że nie Suski!. Życie polityka bywa piekłem. Biden odjechał Bestią na trzy minuty przed lądowaniem zapasowego samolotu (czyżby brazylijski embraer był bardziej niezawodny od boeinga?) z lokatorem na pokładzie. No i znowu lokator stracił photo–op i cały w uśmiechach shake–hand z prezydentem USA…No, a przede wszystkim dobrze, że tym razem Kaczyński nie zmuszał pilota boeinga, żeby na siłę lądował niesprawnym samolotem koło Air Force One! W każdym razie, w przemówieniach przed spotkaniem z organizacjami pozarządowymi, uwidoczniła się klasa obu mówców: jeden – wytrawny polityk, drugi – dobrze nawazelinowany czopek.

Wszystkich czytelników, którzy doszli aż do końca artykułu informujemy, że jesteśmy organizacją pożytku publicznego /OPP/. Jesteśmy uprawnieni do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok. Każdy z Państwa może wesprzeć naszą organizację – szczegóły tutaj: Zobacz jak przekazać, rozlicz już dziś w usłudze Twój e-PIT.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)