• Zarząd Główny SEiRP

  • ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  • 22 601 29 13
Odznaka polskiej Policji

Wielkość liter:

Kontrast:

Przekaż 1,5 podatku na rzecz SEiRP - zobacz jak przekazać

Infoteka 53

Przegląd mediów – 20. 12. 2021r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.

Gen. Czempiński wygrał w sądzie i odzyska emeryturę

https://www.rp.pl/mundurowi/art19149971-gen-czempinski-wygral-w-sadzie-i-odzyska-emeryture  Gen. Czempiński wygrał w sądzie i odzyska emeryturę. Jak donosi onet.pl, Sąd Okręgowy w Warszawie zmienił zaskarżoną decyzję dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA i mimo obowiązującej tzw. “ustawy dezubekizacyjnej” przywrócił generałowi prawo do uprzednio obniżonej emerytury. Publikacja: 29.11.2021. Magdalena Auzbiter. Sąd przyjął argumentację prawników zainteresowanego, którzy wskazali, że służba dla Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nie miała charakteru “służby na rzecz totalitarnego państwa”, a tym samym nie zaistniały powody by zastosować wobec generała Gromosława Czempińskiego obniżenie wypłacanej emerytury.

Gen. Czempiński odzyskuje emeryturę

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/gen-czempinski-odzyskuje-emeryture-zostala-obnizona-przez-ustawe-dezubekizacyjna/xmq76y9,79cfc278 Gen. Czempiński odzyskuje emeryturę. Została obniżona przez ustawę dezubekizacyjną. 29 11 2021. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, na mocy którego zmienił zaskarżoną decyzję dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA i przywrócił gen. Gromosławowi Czempińskiemu prawo do emerytury obniżonej na podstawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Sąd Okręgowy przychylił się do argumentacji przedstawionej przez prawników Czempińskiego i stwierdził, że służba generała w Departamencie I MSW (wywiadzie cywilnym PRL) nie miała charakteru “służby na rzecz totalitarnego państwa”.

Sąd przywrócił generałowi emeryturę

https://www.salon24.pl/newsroom/1185247,gromoslaw-czempinski-odzyskal-emeryture-ktora-stracil-przez-ustawe-dezubekizacyjna?fbclid=IwAR119v1mgP8QjMPxvWbCEDyE0c0t2zUcbmV33yUXHFKhTgOV2QytO5iEkGI Gromosław Czempiński odzyskał emeryturę, którą stracił przez “ustawę dezubekizacyjną”. Sąd Okręgowy w Warszawie przywrócił prawo do emerytury gen. Gromosławowi Czempińskiemu. Wieloletni oficer polskiego wywiadu cywilnego stracił ją po wprowadzonej tzw. ustawie dezubekizacyjnej.

Instytut Pamięci Narodowej oświadcza, iż informacja zamieszczona na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej (…) jest nieprawdziwa

http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000000503_I_ACa_000111_2020_Uz_2020-09-24_001 Sygn. akt I ACa 111/20. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. /…./ Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny /…/

a) nakazuje pozwanemu, aby opublikował na swój koszt w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku na stronie internetowej (…) oraz utrzymywał na tej stronie przez okres 7 dni oświadczenie o następującej treści: „Instytut Pamięci Narodowej oświadcza, iż informacja zamieszczona na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej (…) iż Pan W. S. był tajnym współpracownikiem Służb Bezpieczeństwa pod pseudonimem (…) jest nieprawdziwa. Instytut Pamięci Narodowej przeprasza Pana W. S. za naruszenie jego dobrego imienia oraz godności. Niniejsze oświadczenie publikuje się w wyniku przegranego procesu sądowego”.

b) zasądza od Skarbu Państwa – Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu na rzecz W. S. kwotę 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 14 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty, /…/…

Prof. Zybertowicz: IPN współodpowiedzialny za brak rozliczenia sędziów

https://wiadomosci.dziennik.pl/historia/artykuly/8312035,andrzej-zybertowicz-ipn-rozliczenie-sedziowie.html Prof. Zybertowicz: IPN współodpowiedzialny za brak rozliczenia sędziów. oprac. Piotr Kozłowski – 12 12 2021 r. /…/ IPN współodpowiedzialny za brak rozliczenia? Jak z kolei wskazał podczas debaty prof. Andrzej Zybertowicz, “rozliczenia działań prokuratorów i sędziów zawsze odbywają się w kontekście kulturowym, wyobrażeń opinii publicznej i wiedzy, jaką ta opinia posiada”. Swoje uwagi skierował także w stronę IPN. – na pewno współodpowiedzialną instytucją za brak rozliczenia jest IPN – ocenił. Wyjaśnił, że tak ważna publikacja jak “Resortowe dzieci” powinna zostać opracowana przez profesjonalnych badaczy z IPN, którzy zostaliby do tego zainspirowani przez kierownictwo IPN, a nie dziennikarzy.

Znamiona nękania i zemsty politycznej /ponad 5 lat temu/

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-12-02/znamiona-nekania-i-zemsty-politycznej-list-bylych-szefow-msw-do-blaszczaka-ws-dezubekizacji/ „Znamiona nękania i zemsty politycznej”. List byłych szefów MSW do Błaszczaka ws. dezubekizacji. 02.12.2016, Polska. “Dwukrotne – pierwszy raz na mocy ustawy z 2009r. – ingerowanie w wymiar i zasady zaopatrzenia emerytalnego tej samej grupy byłych funkcjonariuszy nosi znamiona ustawicznego nękania i zemsty politycznej, dokonywanej na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej, charakterystycznej dla systemów totalitarnych” – głosi list sześciu byłych ministrów spraw wewnętrznych skierowany do Mariusza Błaszczaka.

SGP RP w obronie honoru policjantów i kadry WSO, ZWPB ASW, WSPol. w Szczytnie

https://sgprp.pl/aktualnosci/aktualne/sgp-rp-w-obronie-honoru-policjantow-i-kadry-wso-zwpb-asw-wspol-w-szczytnie/ SGP RP w obronie honoru policjantów i kadry WSO, ZWPB ASW, WSPol. w Szczytnie. Prokuratura IPN ściga kadrę dydaktyczną i oficerów studiujących w latach 1989-1990 w Zamiejscowym Wydziale Porządku Publicznego w Szczytnie Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Szkoła ta zawsze kształciła kadry milicyjne, później policyjne i nie podlegała ustawie lustracyjnej, a w sposób sztuczny na krótki okres zmieniono jej nazwę, Stowarzyszenie uważa, że kadra i funkcjonariusze studiujący w tym okresie nie powinni podlegać ustawie lustracyjnej. Zarząd SGPRP wystąpił do Rzecznika Praw Obywatelskich/ https://sgprp.pl/wp-content/uploads/2021/11/pismo-do-rpo.pdf /, który podzielając nasze stanowisko wystąpił do Sądu Najwyższego o ujednolicenie orzecznictwa/ https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/pytanie-prawne-rpo-jak-rozumiec-ustawe-lustracyjna/ /https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2021-09/Pytanie_prawne_SN_lustracja_27.09.2021.pdf /.

Zarząd Stowarzyszenia opracował i wysłał do Sądu Najwyższego opinię Amicus Curiae (przyjaciela sądu) z prośbą o podjęcie stanowiska w składzie siedmiu sędziów. Pozostałe dokumenty tutaj:/https://sgprp.pl/wp-content/uploads/2021/11/PISMO-DO-PREZESA-SADU.pdf / / https://sgprp.pl/wp-content/uploads/2021/11/pismo-do-sadu-najwyzszego-izby-karnej.pdf /

Izabela Rola – Analiza przesłanek stanowiących podstawę do wydania decyzji wyłączających stosowanie przepisów ograniczających świadczenia emerytalno-rentowe dla osób pełniących służbę na rzecz państwa totalitarnego

https://www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa/numer-3 Materiały nr 3/2021 wpp-3-lipiec-wrzesień_2021.pdf  0.92MB Wojskowy Przegląd Prawniczy nr 3/2021. Streszczenie W artykule omówiono przesłanki trybu szczególnego, który po wprowadzeniu tzw. drugiej ustawy dezubekizacyjnej pozwala na zachowanie świadczeń emerytalnych emerytów i rencistów w dotychczasowej wysokości. Zawarto w nim szczegółową analizę przepisów regulujących procedurę wynikającą z art. 8a ustawy zaopatrzeniowej, w oparciu o bogate orzecznictwo sądów administracyjnych, które uległo zmianie na przełomie ostatnich lat. Przepis art. 8 ustawy zaopatrzeniowej stanowi o przypadkach, w których ministrowi przysługuje kompetencja do wyłączenia stosowania przepisów obniżających emerytury i renty w drodze decyzji administracyjnej. Przedmiotowe zagadnienie ma znaczenie dla kilkudziesięciu tysięcy emerytów i rencistów, którym ponownie obniżono wysokość świadczeń emerytalno-rentowych za pełnienie służby na rzecz państwa totalitarnego.

Ekwiwalent – WSA w Szczecinie odrzuca kasację organu Policji – który musi wykonać prawomocny wyrok z 2.09.2021 roku

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9FDFF24CA2 II SA/Sz 567/21 – Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. /…/ Sentencja. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Stefan Kłosowski po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej Komendanta Wojewódzkiego Policji w S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia […] r., sygn. akt II SA/Sz […] w sprawie ze skargi M. K. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w S. z dnia […] r., nr […] w przedmiocie wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy postanawia: I. odrzucić skargę kasacyjną, II. zwrócić organowi wpis sądowy od wniesionej skargi kasacyjnej w kwocie […](słownie[…] złotych.

Uzasadnienie. Wyrokiem z dnia 2 września 2021 r., sygn. akt II SA/Sz 567/21 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w S. z dnia […] r., nr […] oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji w przedmiocie wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczony został drogą elektroniczną pełnomocnikowi Komendanta Wojewódzkiego Policji w S. w dniu […] r. /…/ Wyrok Sądu z dnia 2 września 2021 r. wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi Komendanta Wojewódzkiego Policji w dniu 24 września 2021 r., zatem trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi kasacyjnej od tego wyroku upłynął z dniem 25 października 2021 r. (był to poniedziałek, następny dzień pod dniu wolnym ustawowo od pracy – art. 83 § 2 p.p.s.a.). Jak wynika z akt sprawy, pełnomocnik organu wniósł skargę kasacyjną w dniu 26 października 2021 r. (wtorek), a więc po upływie terminu do jej wniesienia. Mając na względzie powyższe Sąd postanowił odrzucić skargę kasacyjną na podstawie art. 178 p.p.s.a. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej, orzeczono stosownie do art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Uwaga! To bardzo ważne postanowienie które w konsekwencji doprowadziło do prawomocności wyroku z 2 września 2021 roku – to link do treści wyroku: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EE204DA631 – II SA/Sz 567/21 – Wyrok WSA w Szczecinie z 2 września 2021 roku

Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnia zasadność zawieszenia spraw związanych z wyrównaniem ekwiwalentu funkcjonariuszom, którzy odeszli ze służby przed 6.11.2018 r

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6D39A9F24C III OZ 1077/21 – Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 listopada 2021 roku. /…/ W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego za zasadnością zawieszenia spraw związanych z wyrównaniem ekwiwalentu funkcjonariuszom, którzy odeszli ze służby przed 6 listopada 2018 r. ze względu na pytanie prawne WSA w Białymstoku, oprócz ww. argumentów, przemawiają także inne względy, przede wszystkim potrzeba zapewnienia jednolitości i stabilności orzecznictwa, a tym samym równe i co się z tym wiąże także sprawiedliwe potraktowanie wszystkich zainteresowanych osób. Problem wyrównania ekwiwalentu wypłaconego na podstawie obowiązującego w latach 2001-2018 niekonstytucyjnego przepisu dotyczy tysięcy funkcjonariuszy, o czym świadczy ilość spraw rozpoznawanych w wojewódzkich sądach administracyjnych. Wyrok TK, który rozstrzygnie wątpliwości konstytucyjne WSA w Białymstoku i ewentualnie wyeliminuje zakwestionowaną normę z porządku prawnego, uczyni to ze skutkiem erga omnes czyli wobec wszystkich. Rozstrzyganie tych spraw przez sądy przy wykorzystaniu instrumentu zawartego w art. 8 ust. 2 Konstytucji RP nie usuwa kwestionowanego przepisu z systemu prawa, a tym samym nie gwarantuje jednolitości orzecznictwa i równego potraktowania wszystkich zainteresowanych. Stąd w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego dominuje utrwalony obecnie pogląd o konieczności zawieszania postępowań w tego rodzaju sprawach (por. postanowienia NSA z: 4 sierpnia 2021 r. sygn. akt 5193/21, 29 września 2021 r. sygn. akt III OZ 607/21, 30 września 2021 r. sygn. akt III OZ 704/21, 14 października 2021 r. sygn. akt III OZ 846/21, 28 października 2021 r. sygn. akt III OZ 926/21). /…/.

Odesłali do cywila doświadczonych funkcjonariuszy I mamy efekty

https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,27898990,skandale-w-policji-to-wina-politykow-odeslali-do-cywila-doswiadczonych.html?_ga=2.23074611.861292262.1639172797-1265870907.1620741632#S.main_topic_2-K.C-B.4-L.1.maly Skandale w policji to wina polityków PiS? Odesłali do cywila doświadczonych funkcjonariuszy I mamy efekty. Marcin Rybak 12 grudnia 2021. W ostatnich miesiącach mamy na Dolnym Śląsku serię bulwersujących skandali w dolnośląskiej policji. Zdaniem doświadczonych policjantów jest ona skutkiem politycznej decyzji PiS z 2015 roku o pozbyciu się z policji doświadczonych funkcjonariuszy. Tylko dlatego, że karierę zaczynali w PRL-u, w milicji.

Babcia Kasia nie naruszyła nietykalności policjantów

https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,27887195,sad-najwyzszy-zdecydowal-babcia-kasia-nie-naruszyla-nietykalnosci.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Gazeta_Wyborcza&fbclid=IwAR35vCqSdS6Ye4VvteJ_KPAxr8cwzsWXOFwwqdGjZOXYFo71P8uCLRsDjKc Sąd Najwyższy zdecydował. Babcia Kasia nie naruszyła nietykalności policjantów. Kacper Sulowski 7 grudnia 2021. Mimo dwóch wyroków uniewinniających Katarzynę Augustynek, prokuratura nie dawała za wygraną. Złożyła kasację do Sądu Najwyższego. Właśnie została odrzucona. Sąd Najwyższy oddalił kasację jako “oczywiście bezzasadną”. To znaczy, że Babcia Kasia została prawomocnie uniewinniona od zarzutów znieważenia funkcjonariuszy policji i naruszenia ich nietykalności. Sąd Najwyższy: Interwencja policji nieproporcjonalna.

Frasyniuk nie naruszył nietykalności policjantów

https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,27883330,frasyniuk-nie-naruszyl-nietykalnosci-policjantow-sad-najwyzszy.html Frasyniuk nie naruszył nietykalności policjantów. Sąd Najwyższy: Kasacja prokuratury była bezzasadna. Kacper Sulowski, 6 grudnia 2021. Sąd Najwyższy oddalił kasację prokuratury w procesie dotyczącym naruszenia nietykalności policjantów przez byłego opozycjonistę czasów PRL Władysława Frasyniuka. Sąd Najwyższy uznał wniesioną przez prokuraturę kasację za „oczywiście bezzasadną” – przekazał 6 grudnia rzecznik prasowy SN Maciej Brzóska.

Były wiceszef milicji skazany za zbrodnie przeciwko ludzkości  

https://wiadomosci.wp.pl/byly-wiceszef-milicji-skazany-zarzut-zbrodni-przeciwko-ludzkosci-6708729576245856a Były wiceszef milicji skazany za zbrodnie przeciwko ludzkości. Dwa lata więzienia w zawieszeniu na trzy lata oraz grzywna – taki wyrok usłyszał były zastępca komendanta wojewódzkiego milicji w Lublinie. Publikacja: 26.11.2021. Chodzi o 85-letniego dziś Aleksandra Ch. Jak pisze “Kurier Lubelski” mężczyzna pochodzi z Podkarpacia. W latach 60. był oficerem operacyjnym Wydziału IV SB w Rzeszowie. Na początku 1981 roku trafił do Lublina. – To był człowiek o poglądach ekstremalnych, przynajmniej taka informacja do nas docierała. Zresztą, trudno sobie wyobrazić, żeby w styczniu 1981 roku powołano na to stanowisko człowieka łagodnego charakteru – podkreśla w rozmowie z “Kurierem Lubelskim” Krzysztof Choina, były opozycjonista.

IPN zabiera wszystko

https://wyborcza.pl/7,75398,27897927,tasmy-kaczynskiego-w-archiwum-toranskiej-zagarnietym-przez-ipn.html Taśmy Kaczyńskiego w archiwum Torańskiej zagarniętym przez IPN. Wojciech Czuchnowski. 10 grudnia 2021. Wśród kaset magnetofonowych, które od kilkunastu miesięcy trzyma prokuratura IPN, są zapisy wielu godzin rozmów Teresy Torańskiej z Jarosławem Kaczyńskim. Spadkobierca dziennikarki bezskutecznie domaga się zwrotu “Archiwum Torańskiej”. W lutym 2012 roku Torańska napisała do Kaczyńskiego: “Wybaczam Panu wszystkie nieprawdziwe słowa, które wypowiedział Pan pod moim adresem. Tłumaczę to sobie Pana intelektualną potrzebą ciągłej reinterpretacji przeszłości wedle orwellowskiej zasady: “Kto rządzi przeszłością, w jego rękach jest przyszłość”.

Wszystkich czytelników, którzy doszli aż do końca artykułu informujemy, że jesteśmy organizacją pożytku publicznego /OPP/. Jesteśmy uprawnieni do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok. Każdy z Państwa może wesprzeć naszą organizację – szczegóły tutaj: Zobacz jak przekazać, rozlicz już dziś w usłudze Twój e-PIT.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)