• Zarząd Główny SEiRP

  • ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  • 22 601 29 13
Odznaka polskiej Policji

Wielkość liter:

Kontrast:

Wystąpienie do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwały w sprawie wypłaty przez organy Policji ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy byłych funkcjonariuszy policji.
Prezes ZG SEiRP zwrócił się z prośbą do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozważenie wystąpienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwały w trybie zgodnym z art. 264 § 2 p.p.s.a. w związku z art. 15 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w sprawie wypłaty przez organy Policji ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy byłych funkcjonariuszy policji w kontekście realizacji uprawnień będących konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. sygn. akt K 7/15 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2102) oraz ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o służbie więziennej oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 października 2020 roku.
Zgodnie z art. 264 § 2 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny może w trybie art. 15 § 1 pkt 2 p.p.s.a podejmować uchwały w celu wyjaśnienia przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, m. in. na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku zagadnienia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy byłych funkcjonariuszy policji w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. (treść wystąpienia Prezesa ZG SEiRP z 19.03.2012 do Prezesa NSA)

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)