• Zarząd Główny SEiRP

  • ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  • 22 601 29 13
Odznaka polskiej Policji

Wielkość liter:

Kontrast:

Z prawdziwą satysfakcją odbieramy informacje o kolejnych wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego, który konsekwentnie oddala skargi kasacyjne Komendanta Głównego Policji i komendantów wojewódzkich policji. Tylko w styczniu 2021 roku zapadło 8 takich wyroków. I tak w dniu 20 stycznia 2021 roku NSA oddalił skargi kasacyjne w następujących sprawach:

– sygn. akt  III OSK 2876/21  –  oddalono skargę kasacyjną od wyroku WSA w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 1333/19 z 20 lutego 2020 roku, którym sąd uchylił zaskarżone decyzje organów Policji i w uzasadnieniu stwierdził: Ponownie rozstrzygając wniosek skarżącego z dnia 26 listopada 2018 r. organ dokona wyliczenia i wypłaty części należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop na podstawie art. 115a ustawy o Policji interpretowanego w zgodzie z art. 66 ust. 2 Konstytucji RP. Przepisy te stanowią bowiem wystarczającą podstawę prawną dla rozstrzygnięcia sprawy.

– sygn. akt  III OSK 2877/21  –  oddalono skargę kasacyjną od wyroku WSA w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 1295/19  z 23 stycznia 2020 roku, gdzie sąd uchylił zaskarżone decyzje organów Policji i w uzasadnieniu stwierdził: Przy ponownym rozpoznaniu sprawy organy Policji uwzględnią przedstawioną powyżej ocenę prawną, stosownie do art. 153 p.p.s.a., w szczególności mając na względzie art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji (policjant zwalniany ze służby za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe oraz za niewykorzystany czas wolny od służby, przyznany za pracę ponad wymiar, otrzymuje ekwiwalent pieniężny) i dokonają wyliczenia i wypłaty skarżącemu części należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop na podstawie art. 115a ustawy o Policji zgodnie z art. 66 ust. 2 Konstytucji RP (pracownikowi przysługuje prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów oraz maksymalnych norm czasu pracy) i stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego wyrażonym w wyroku z 23 lutego 2010 r., sygn. K 1/08 (OTK ZU nr 2/A/2010, poz. 14), zgodnie z którym prawo to gwarantowane jest w art. 66 ust. 2 Konstytucji w sposób bezwarunkowy, a rekompensata pieniężna za niewykorzystany (płatny) urlop stanowi konieczny substytut otrzymywany w miejsce niewykorzystanego urlopu.

 – sygn. akt  III OSK 2878/21  –  oddalono skargę kasacyjną od wyroku WSA w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 1342/19 z 27 lutego 2020 roku, którym sąd uchylił zaskarżone decyzje organów Policji i w uzasadnieniu stwierdził:  Przy ponownym rozpoznaniu sprawy organy Policji uwzględnią przedstawioną powyżej ocenę prawną /…/ dokonają wyliczenia i wypłaty skarżącemu części należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop na podstawie art. 115a ustawy o Policji zgodnie z art. 66 ust. 2 Konstytucji RP /…/

– sygn. akt  III OSK 2899/21  –  oddalono skargę kasacyjną od wyroku WSA w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 43/20 z 26 lutego 2020 roku, którym sąd uchylił zaskarżone decyzje organów Policji i w uzasadnieniu stwierdził: Ponownie rozstrzygając wniosek skarżącego z dnia 19 listopada 2018 r. organ dokona wyliczenia i wypłaty części należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop na podstawie art. 115a ustawy o Policji interpretowanego w zgodzie z art. 66 ust. 2 Konstytucji RP. Przepisy te stanowią bowiem wystarczającą podstawę prawną dla rozstrzygnięcia sprawy.

Powyższe wyroki NSA dotychczas nie zostały opublikowane, informacje o nich zaczerpnęliśmy z e-wokandy NSA – http://www.nsa.gov.pl/ewokanda/

III OSK 2876/212021-01-20Sala Bniejawne6192III SA/Kr 1333/19T.Dziełakowska(spr.)
P.Szustakiewicz
Z.Ślusarczyk
Odmowa wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewyk. urlop
Oddalono skargę kasacyjną
III OSK 2877/212021-01-20Sala Bniejawne6192III SA/Kr 1295/19T.Dziełakowska(spr.)
P.Szustakiewicz
Z.Ślusarczyk
Odmowa wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewyk. urlop
Oddalono skargę kasacyjną
III OSK 2878/212021-01-20Sala Bniejawne6192III SA/Kr 1342/19T.Dziełakowska(spr.)
P.Szustakiewicz
Z.Ślusarczyk
Odmowa wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewyk. urlop
Oddalono skargę kasacyjną
III OSK 2899/212021-01-20Sala Bniejawne6192III SA/Kr 43/20T.Dziełakowska(spr.)
P.Szustakiewicz
Z.Ślusarczyk
Odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
Oddalono skargę kasacyjną

W dniu 26 stycznia 2021 roku NSA oddalił skargi kasacyjne w następujących sprawach:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B997D8DA7AIII OSK 3101/21 – Wyrok NSA z 26 01 2021 – NSA oddalił skargę kasacyjną Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 10 marca 2020 r. sygn. akt III SA/Kr 1280/19 w sprawie ze skargi P. S. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. z dnia […] listopada 2019 r., nr […] w przedmiocie odmowy wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy; 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/72BFE39734III OSK 3087/21 – Wyrok NSA z 26 01 2021 – NSA oddalił skargę kasacyjną Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 20 lutego 2020 r. sygn. akt III SA/Kr 1336/19 w sprawie ze skargi A. S. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. z dnia […] listopada 2019 r., nr […] w przedmiocie odmowy wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop;

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3809AA78D6III OSK 2913/21 – Wyrok NSA z 26 01 2021 – NSA oddalił skargę kasacyjną Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 30 stycznia 2020 r. sygn. akt II SA/Bk 848/19 w sprawie ze skargi D. R. na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. z dnia […] listopada 2019 r. nr […] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy; 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8D581A0F71 – III OSK 2998/21– Wyrok NSA z 26 01 2021 – NSA oddalił skargę kasacyjną Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 7 maja 2020 r. sygn. akt II SA/Bk 278/20 w sprawie ze skargi M. L. na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. z dnia […] lutego 2020 r. nr […] w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop w związku ze zwolnieniem ze służby.

Polecamy ponadto:

Wyrok NSA III OSK 2969/21 z 19 stycznia 2021 roku / niepublikowany/ którym oddalono kasację organu Policji od wyroku WSA w Białymstoku II SA/Bk 330/20 z 9 czerwca 2020 roku w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzytany urlop wypoczynkowy i dodatkowy: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9DFBD17F92

Wyrok NSA III OSK 2853/21 z 9 lutego 2021 roku / niepublikowany/ którym oddalono kasację organu Policji od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim II SAB/Go 7/20 z 25 marca 2020 roku w sprawie bezczynności Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3DC2D54021

Wyrok NSA III OSK 3246/21 z 10 lutego 2021 roku/ niepublikowany/ – którym  oddalono kasację od wyroku WSA w Białymstoku z 19 czerwca 2020 roku – II SA/Bk 415/20 – 2 sprawie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/357DF66837

oraz

7 wyroków NSA z 11 lutego 2021 roku którymi oddalono kasacje organu Policji od wyroków WSA w Krakowie – wyroki nieopublikowane – podajemy sygnatury i linki do wyroków od których Komendant Wojewódzki Policji wniósł skargi kasacyjne:

Wyrok NSA III OSK 2793/21   z 11 lutego 2021 roku – III SA/Kr 1284/19 – http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CA73DF6A38 – / konkluzja uzasadnienia – Przy ponownym rozpoznaniu sprawy organy Policji uwzględnią przedstawioną powyżej ocenę prawną, /…/ dokonają wyliczenia i wypłaty skarżącemu części należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop na podstawie art. 115a ustawy o Policji zgodnie z art. 66 ust. 2 Konstytucji RP

Wyrok NSA III OSK 2794/21 z 11 lutego 2021 roku – III SA/Kr 1300/19 – http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/60D9FD66E7 /konkluzja j.w./;

Wyrok NSA III OSK 2797/21 z 11 lutego 2021 roku – III SA/Kr 1292/19 – http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4F48CD375B /konkluzja j.w./;

Wyrok NSA III OSK 2798/21z 11 lutego 2021 roku – III SA/Kr 1325/19 – http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EBF97B6215 /konkluzja uzasadnienia: Wobec powyższego rzeczą organów Policji jest dokonanie wyliczenia i wypłaty części należnego skarżącemu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop na podstawie art. 115a ustawy o Policji interpretowanego w zgodzie z art. 66 ust. 2 Konstytucji RP, tak jak to wskazał Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 30 października 2018 r., sygn. akt K 7/15.”/ 

Wyrok NSA  III OSK 2842/21 z 11 lutego 2021 roku – III SA/Kr 1282/19 – http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B63CA21FEA – /konkluzja uzasadnienia: Przy ponownym rozpoznaniu sprawy organy Policji uwzględnią przedstawioną powyżej ocenę prawną, stosownie do art. 153 p.p.s.a., w szczególności, mając na względzie art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji (policjant zwalniany ze służby za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe oraz za niewykorzystany czas wolny od służby, przyznany za pracę ponad wymiar, otrzymuje ekwiwalent pieniężny) dokonają wyliczenia i wypłaty skarżącemu części należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop na podstawie art. 115a ustawy o Policji zgodnie z art. 66 ust. 2 Konstytucji RP”/

Wyrok NSA III OSK 2843/21 z 11 lutego 2021 rok  – III SA/Kr 1332/19 – http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5925A45D4F /konkluzja uzasadnienia: Przy ponownym rozpoznaniu sprawy organy Policji uwzględnią przedstawioną powyżej ocenę prawną, stosownie do art. 153 p.p.s.a., w szczególności mając na względzie art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji (policjant zwalniany ze służby za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe oraz za niewykorzystany czas wolny od służby, przyznany za pracę ponad wymiar, otrzymuje ekwiwalent pieniężny) i dokonają wyliczenia i wypłaty skarżącej części należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop na podstawie art. 115a ustawy o Policji zgodnie z art. 66 ust. 2 Konstytucji RP”/ 

Wyrok NSA III OSK 2844/21 z 11 lutego 2021 roku – III SA/Kr 1362/19 – http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EAB11D97EA /konkluzja uzasadnienia: Przy ponownym rozpoznaniu sprawy organy Policji uwzględnią przedstawioną powyżej ocenę prawną, stosownie do art. 153 p.p.s.a., w szczególności mając na względzie art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji (policjant zwalniany ze służby za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe oraz za niewykorzystany czas wolny od służby, przyznany za pracę ponad wymiar, otrzymuje ekwiwalent pieniężny) i dokonają wyliczenia i wypłaty na rzecz skarżącego części należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop na podstawie art. 115a ustawy o Policji zgodnie z art. 66 ust. 2 Konstytucji RP…”

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)