• Zarząd Główny SEiRP

  • ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  • 22 601 29 13
Odznaka polskiej Policji

Wielkość liter:

Kontrast:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, na podstawie art. 149 § 1 pkt 1 i § 1a Ppsa, wyrokiem z 7 sierpnia 2020 roku, sygn. akt II SAB/Po 50/20 /wyrok prezentujemy poniżej/ zobowiązał organ /Komendanta Policji we W./ do rozpoznania wniosku skarżącego z […] listopada 2018r. w terminie 30 dni od daty zwrotu akt administracyjnych wraz z prawomocnym wyrokiem, jednocześnie stwierdzając, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa.

Komendant nie wykonał wyroku  Sądu z 7 sierpnia 2020r., sygn. akt II SAB/Po […]. Komendant zobowiązany był do rozpoznania wniosku skarżącego z […] listopada 2018r. do dnia 9 listopada 2020r. Jednocześnie z uzasadnienia wyroku jednoznacznie wynika, że rozpoznanie wniosku skarżącego polegać powinno bądź na dokonaniu przez Komendanta czynności materialno-technicznej polegającej na przeliczeniu i wypłacie stosownej kwoty, bądź na wydaniu decyzji administracyjnej odmawiającej przyznania świadczenia.

W październiku 2020r. Komendant nie tylko nie wypłacił wyrównania i nie wydał decyzji odmawiającej wypłaty lecz poinformował skarżącego pismem, że jego wniosek jest bezzasadny z uwagi na to, że art. 115a ustawy o Policji w znowelizowanym brzmieniu stosuje się do spraw dotyczących wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy wszczętych i niezakończonych przed 6 listopada 2018r. oraz do spraw dotyczących wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy policjantowi zwolnionemu ze służby od 6 listopada 2018r.

W listopadzie 2020r. policjant wniósł skargę na niewykonanie wyroku oraz o: 1) stwierdzenie, że doszło do bezczynności z rażącym naruszeniem prawa, 2) przyznanie od organu na rzecz skarżącego sumy pieniężnej w wysokości połowy kwoty maksymalnej, 3) zobowiązanie organu do dokonania czynności wypłaty wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe i dodatkowe w określonym terminie wraz z ustawowymi odsetkami.

Dnia 02 marca 2021 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w trybie uproszczonym sprawy ze skargi R. K. na niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wydanego w sprawie II SAB/Po 50/20 przez Komendanta Powiatowego Policji […] 1. wymierzył Komendantowi Powiatowemu Policji […] grzywnę w wysokości […] ([…]) złotych, 2. stwierdził, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3. przyznał od Komendanta Powiatowego Policji […] na rzecz skarżącego sumę pieniężną w wysokości […] ([…] złotych, 4. zasądził od Komendanta Powiatowego Policji […] na rzecz R. K. kwotę […]([…]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

To bardzo interesujący i ważny wyrok, dlatego prezentujemy go w całości wraz z wcześniejszym wyrokiem na bezczynność.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D796E8687D

III SA/Po 893/20 – Wyrok – (tekst – plik Word)

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)